Meer info over dienstencheques kan je HIER vinden of op volgende

website www.dienstencheques-vlaanderen.be

 

De inschrijving

U kan zich gratis inschrijven bij de firma Sodexo.

Inschrijven kan enkel electronisch:

De on-line inschrijving gaat het snelst en staat 24 u/24 en 7d/7 ter beschikking.

Schrijf u in :

Met behulp van uw identiteitskaart (Uw inschrijving zal bevestigd worden binnen de 24 uur)

Handmatige inschrijving (Uw inschrijving zal bevestigd worden binnen de 7 werkdagen)

U kiest uw profiel bij inschrijving : bestel ofwel papieren ofwel elektronische dienstencheques.
Als u niet tevreden bent met het gekozen profiel kan u het nog altijd veranderen op onze beveiligde website. Het nieuwe profiel zal dan in voege treden wanneer u opnieuw een bestelling voor dienstencheques plaatst.
Sodexo bevestigt u in elk geval uw inschrijving. Bij deze bevestiging krijgt u uw gebruikersnummer evenals uw toegangscode tot onze beveiligde website.
Niet alle erkende ondernemingen werken met elektronische Dienstencheques.

Beide types dienstencheques zijn onderworpen aan dezelfde regels, zijn bruikbaar voor dezelfde activiteiten en hebben exact dezelfde waarde.

 

Hieronder kan u kiezen welk type gebruiker u bent om zo meer informatie te krijgen over het aantal dienstencheques dat u per jaar kan bestellen.

Reguliere gebruiker

Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen:

 • 400 dienstencheques aan €9 en de overige 100 dienstencheques aan €10

Een gezin

Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

 • 800 dienstencheques aan €9 en de overige 200 aan €10
 • Ieder meerderjarig gezinslid kan maximaal 500 dienstencheques bestellen

Eenoudergezin

Een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, zal u een document moeten invullen en opsturen naar de bevoegde overheidsinstantie in kwestie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Persoon met een handicap

Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Wordt als mindervalide beschouwd :

De persoon die als dusdanig is erkend :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of  0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • of bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

De persoon die, op basis van de wet van 27 december 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, één van de volgende tegemoetkomingen geniet:

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming,
 • een integratietegemoetkoming,
 • of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie :

De persoon die minstens  7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en die in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie :

Oudere persoon met tegemoetkoming

Als u een oudere persoon ben die een tegemoetkoming geniet voor hulp aan bejaarden kan u per jaar 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Als ouder van een kind met een handicap

Kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Worden als mindervalide kind beschouwd:

 • Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de bevoegde instelling :

 • het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
  Tel: 02 237 21 211 of  0800 94 434
  Website: www.famifed.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat erkend is als mindervalide :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of 0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • ou bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax.: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegmoetkoming en dat in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerkheid.

Voor meer informatie :