Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘t Strijkhoekje GCV.

 

1. Algemeen

 

1. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever textiel aanbiedt en Strijkservice ‘t Strijkhoekje GCV dit aanneemt.

2. Het aanbieden door opdrachtgever en het aannemen door ‘t Strijkhoekje GCV geschiedt doordat het textiel op een afgesproken tijdstip en locatie gebracht wordt en aangenomen wordt.

 

2. Verplichtingen opdrachtgever

 

Opdrachtgever dient:

1. Schoon strijkgoed aan te bieden aan ‘t Strijkhoekje GCV;

2. Indien er geen was-/strijklabel in de textiel aanwezig is dient men dit bij het aanbieden door te geven en tevens welke behandeling deze dient te krijgen.

3. Bij afleveren of aanbieden op afspraak aanwezig te zijn of er zorg voor te dragen dat iemand het strijkgoed namens opdrachtgever in ontvangst kan nemen dan wel af kan geven.

4. Betalingen bij afhalen direct met dienstencheques of contant te voldoen.

5. Voor elk stuk textiel die aan een kledinghanger geretourneerd gewenst te worden, een kledinghanger bij het aanbieden bij te voegen.

6. Indien opdrachtgever een afwijkende of aanvullende handeling wenst van het te behandelen textiel, dit bij het aanbieden aan te geven.

7. ‘t Strijkhoekje GCV steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die ‘t Strijkhoekje GCV noodzakelijk en nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen naar behoren te kunnen verrichten.

 

3. Verplichtingen Strijkservice ‘t Strijkhoekje GCV

 

A. 1. M.b.t. de strijkwerkzaamheden;

1. Het strijkgoed wordt naar het beste kunnen van ‘t Strijkhoekje GCV kreukvrij geretourneerd.

2. Het strijkgoed wordt netjes opgevouwen of indien gewenst hangend afgeleverd.

3. Het strijkgoed wordt gestreken volgens de informatie van het strijketiket welke in het textiel aanwezig is.

4. Indien ‘t Strijkhoekje GCV bij de strijkwerkzaamheden ondeugdelijkheden en/of bestaande vlekken aantreft, wordt ervan uitgegaan dat het de bedoeling is dat het textiel gestreken dient te worden.

5. ‘t Strijkhoekje GCV mag uitgaan van de juistheid van de aan het strijkgoed aangehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze ervan.

 

A. 2. Algemeen

1. Door het strijken losgeraakte knoopjes worden door ‘t Strijkhoekje GCV niet gerepareerd of vergoed.

 

B. M.b.t. de opdrachtgever

‘t Strijkhoekje GCV zal:

2. Met opdrachtgever een duidelijke afspraak maken m.b.t. datum en tijdstip van aanbieden;

3. Met opdrachtgever een duidelijke afspraak maken m.b.t. afleverdatum en –tijdstip;

4. Met opdrachtgever een duidelijke afspraak maken m.b.t. de betaling van de geleverde diensten, welke direct á contant/dienstencheques dienen te worden voldaan bij het afhalen van de goederen.

5. Bij afgifte van het strijkgoed aan opdrachtgever een specificatie van de geleverde diensten en bijbehorende kosten geven;

6. Haar verplichtingen uiterlijk binnen 48 uur nakomen, na het aannemen van strijkgoed, tenzij anders overeengekomen;

8. Indien er naar beoordeling van ‘t Strijkhoekje GCV onvoldoende informatie bekend is over de behandelwijze van het strijkgoed, contact opnemen met opdrachtgever om te overleggen hoe het behandeld dient te worden; De behandeling geschiedt geheel op risico van opdrachtgever;

 

4. Betaling

 

1. Opdrachtgever krijgt volgens afspraak een bon voor het strijkgoed en overige werkzaamheden.

2. De bon dient contant/dienstencheques betaald te worden bij aflevering van het strijkgoed aan opdrachtgever.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van de bon, of een gedeelte ervan, zal Strijkservice ‘t Strijkhoekje GCV opdrachtgever het strijkgoed inhouden totdat de complete betaling is geschied;

 

5. Klachten

 

1. Klachten over beschadigingen of een onjuiste behandeling van het strijkgoed dient opdrachtgever direct bij het afleveren van het strijkgoed aan ‘t Strijkhoekje GCV te melden, of uiterlijk binnen 24 uur hierna. Alle meldingen na deze periode zullen niet door ‘t Strijkhoekje GCV in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard.

2. Bij een klacht dient opdrachtgever op verzoek van ‘t Strijkhoekje GCV alle gegevens omtrent het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijsnodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk zal opdrachtgever opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende textiel is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, is ‘t Strijkhoekje GCV vrij om zelf de hoogte van de gebruikswaarde van het textiel in te schatten.

 

 

6. Aansprakelijkheid

 

1. ‘t Strijkhoekje GCV is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of nalatigheid van ‘t Strijkhoekje GCV.

2. ‘t Strijkhoekje GCV is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

3. Indien de originele aankoopwaarde niet kan worden aangetoond zal worden uitgegaan van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

4. ‘t Strijkhoekje GCV is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte voorwerpen c.q. achtergebleven geld in strijkgoed.

 

7. Overmacht

 

1. ‘t Strijkhoekje GCV is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop ‘t Strijkhoekje GCV geen invloed kan uitoefenen, waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere vervoersmoeilijkheden en ziekte gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Indien en voor zover ‘t Strijkhoekje GCV haar verplichting door overmacht niet kan nakomen, hoeft opdrachtgever het overeenkomende gedeelte van de prijs niet te betalen.

4. Indien de periode waarin ‘t Strijkhoekje GCV haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht langer duurt dan één week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting van schadevergoeding bestaat.

5. In dit geval van overmacht blijven alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever wel bestaan.

6. Indien ‘t Strijkhoekje GCV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren.

 

8. Garantie

 

1. Garantie van ‘t Strijkhoekje GCV houdt in dat, als ‘t Strijkhoekje GCV de in artikel 3 genoemde verplichtingen niet nakomt, deze er zorg voor zal dragen dat de genoemde verplichtingen alsnog, kosteloos, nagekomen worden.

2. Wanneer ‘t Strijkhoekje GCV garantie verleent, is opdrachtgever verplicht alle medewerking te verlenen. Met medewerking verlenen wordt onder meer bedoeld: het opnieuw beschikbaar stellen van het aangeboden textiel zodat ‘t Strijkhoekje GCV alsnog haar verplichtingen kan vervullen.

3. De garantie vervalt op het tijdstip waarop in de door ‘t Strijkhoekje GCV geleverde diensten door opdrachtgever zelf wijzigingen worden aangebracht zonder toestemming van ‘t Strijkhoekje GCV.

 

9. Tarieven

 

1. De door ‘t Strijkhoekje GCV opgegeven tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW of 1 uur per dienstencheques.

2. ‘t Strijkhoekje GCV behoudt zich te allen tijde het recht om de tarieven van haar aangeboden diensten te veranderen.

3. Wanneer ‘t Strijkhoekje GCV de tarieven van haar diensten verandert, dient opdrachtgever hiervan uiterlijk 1 maand vóór de ingangsdatum schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.

4. Vermeldingen in de specificaties of op de bon, welke duidelijk op een vergissing of typ- en/of rekenfouten berusten, dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden en verlenen opdrachtgever geen enkel recht op vrijstelling van betaling van het correcte bedrag.

 

10. Toeslagen

 

1. ‘t Strijkhoekje GCV heeft het recht om een toeslag van 20% te rekenen bovenop de prijs, indien er sprake is van meerwerk om het strijkgoed kreukvrij af te kunnen leveren.

2. Toeslagen kunnen maximaal 1 keer per te strijken stuk textiel worden toegepast.

3. Toeslagen gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, voor het strijken van linnenstof.

4. Toeslagen kunnen onder andere gerekend worden voor, maar niet uitsluitend, dikke en/of elastisch katoen, aangenaaide zakken, stof met plooien, en/of andere versiersels aan het textiel, indien er sprake is van meerwerk om het strijkgoed kreukvrij af te kunnen leveren.

5. Toeslagen worden gerekend ter beoordeling van ‘t Strijkhoekje GCV.

 

11. Korting

 

1. Korting in overleg!

 

12. Geschillen

 

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en ‘t Strijkhoekje GCV is alleen het Belgische recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan tussen opdrachtgever en ‘t Strijkhoekje GCV, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.